முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகம்
கரூர்
 
தகவல் மேலாண்மை இணையம்
 
ஆய்வக உதவியாளர் நேரடி நியமனம்- தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பட்டியல் (Click Here to download)
    Schools Login  
User Name
Password
   

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், கரூர்

for technical assistance D.Saravanan | + 919843186180


Developed and Hosted by :
Venus Solutions, Karur
Contact :  +919655842840 | Email : venussolutionskrr@yahoo.co.in